Om oss

Ideell Second Hand är ett nätverk för ideella secondhandbutiker med 90-konto som arbetar aktivt för att alla
köpta kläder ska återanvändas och där allt överskott oavkortat går till medlemmarnas ideella verksamheter.

Om Ideell Second Hand

Ideell Second Hand är ett nätverk för ideella secondhandbutiker som innehar 90-konto runt om i Sverige. Allt som säljs i butikerna är gåvor från allmänheten och företag. Totalt består nätverket av drygt 500 butiker från Gällivare i norr till Ystad i söder. 

Alla medlemmar i Ideell Second Hand arbetar aktivt för att öka återanvändning av textil, saker och möbler. Gemensamt för samtliga medlemmar är, förutom 90-konto, att allt överskott går till medlemmarnas sociala arbete i Sverige eller utomlands. 

Tillsammans hade Ideell Second Hand 2013 en butiksförsäljning på drygt 960 miljoner som gav ett överskott på cirka 194 miljoner till medlemmarnas sociala arbete. Cirka 22 000 ton textil samt stora mängder saker och möbler samlades in och såldes i våra butiker, skänktes som bistånd eller såldes på export. Vi tog tillsammans emot över 7 300 personer som av någon anledning står utanför ordinarie arbetsmarknaden på arbetsträning eller praktik och över 14 700 volontärer engagerade sig i våra medlemsorganisationer.


Fakta om Ideell Second Hand

Ideell Second Hand mäter årligen egna insatser gällande exempelvis insamling, arbetsträning och överskott till medlemmarnas sociala arbete. Siffrorna nedan är från 2013.

Insamling av textiler:

 • 22 000 ton textiler skänks till Ideell Second Hands medlemsbutiker 
 • 5 887 ton återanvänds och säljs vidare i medlemmarnas second handbutiker
 • 1 354 ton av dessa går till hjälpsändningar utomlands
 • 11 163 ton säljs utomlands för att återanvändas och genererar inkomster våra medlemsorganisationer
 • 3,6 ton går till textilåtervinning
 • 3 528 ton förbränns eller deponeras 

Arbetsträning och engagemang:

 • 7 332 personer fick arbetsträning eller praktik i våra verksamheter
 • 1 903 personer har fast anställning varav 987 personer av dessa har stöd från Arbetsförmedlingen
  pga nedsatt arbetsförmåga
 • 14 768 personer engagerar sig frivilligt i organisationerna 

Butiker och överskott till ideell verksamhet:

 • 507 butiker runt om i landet från Gällivare i norr till Ystad i söder
 • Butikerna har tillsammans en butiksförsäljning på drygt 963 miljoner SEK per år
 • Butikerna ger tillsammans ett överskott på cirka 194 miljoner SEK som går till medlemmarnas sociala
  verksamheter i Sverige och utomlands 

Medlemmar

Emmaus Björkå
Emmaus Björkå arbetar med hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och internationell solidaritet. Genom vår second hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen.

Hela Människan
Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Hela Människan vill ge stöd till människor som befinner sig i utsatta livssituationer och vara en resurs, både operativt och förebyggande. Det lokala arbetet går ibland under namnet Ria och bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar. Hela Människan finns på ett 90-tal orter i Sverige.                                                                                        

Reningsborg
Reningsborgs mål är att hjälpa och stödja människor i svåra situationer både i Sverige och utomlands. Reningsborg gör detta bland annat genom hjälp till självhjälpsprojekt, secondhand-verksamheter i Östeuropa och boende för bostadslösa och arbetsträning. 

Erikshjälpen Second Hand Butiker
Tanken och idén med Erikshjälpen second hand är att sälja skänkta begagnade varor och låta de medel som genereras vara med och bekosta Erikshjälpens sociala och humanitära insatser. Dessutom är syftet med butikerna att erbjuda människor, som lever i olika former av utsatthet, gemenskap, arbetsträning och praktik för att hitta vägar till personlig utveckling. Att genom återanvändning av varor bidra till en miljömässigt hållbar utveckling är också ett av målen.

Myrorna
Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer mänskligt och hållbart samhälle. Myrorna har stora sorteringsanläggningar på flera ställen i landet och 35 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder. Överskottet av Myrornas försäljning går till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sverige, och kan innebära allt från stöd till ungdomar, till barnkolloverksamhet, till skyddat boende för kvinnor utsatta för trafficking, till en matkasse för en barnfamilj som har en svår månad.

Bröder till bröder (Bra & Begagnat)
När du kommer till en Bra & Begagnatbutik kommer du till en second handbutik med kvalitet. Här kan du hitta möbler, porslin, kläder, verktyg, instrument och mycket mer. Butikerna tar hand om det du inte längre behöver och säljer det så att någon annan kan fynda. Pengarna som kommer in via försäljningen fördelas direkt ut till de humanitära projektinsatser som Evangeliska Frikyrkan stödjer runt om i världen. Butikspersonalen är själva med i beslutsprocessen för vilka lokala insatser en del av pengarna ska gå till. 

Praktisk Solidaritet
Praktisk Solidaritet är en paraplyorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna samt Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Praktisk Solidaritet har som främsta uppgift att samordna och stärka organisationernas biståndsverksamhet och verka för mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor för människor, för närvarande främst i Västsahara och Angola. 

Vinden Second Hand
Vinden är en hjälporganisation som bedriver second handverksamhet med målet att hjälpa behövande runt hela jorden. Grunden i verksamheten är alla ideellt arbetande personer som på olika sätt deltar i det dagliga arbetet med att ta hand om och bereda allt som generösa givare skänker till verksamheten. Överskotten delas ut till olika hjälpinsatser och sociala projekt i Vindens närområde, men också ute i världen.

Läkarmissionen Second Hand
Läkarmissionen har fyra second handbutiker; i Vällingby, Västerås, Södertälje samt i Arlandastad. I butikerna säljs föremål och kläder som allmänheten och företag skänkt för att bidra till en hållbar utveckling inom verksamhetens prioriterade områden. Pengarna från Läkarmissionens second handbutiker går till de projekt som vi driver tillsammans med våra partners i flera olika länder världen över.

PMU Second Hand
PMU Second Hand är en resursskapande verksamhet inom PMU, pingstförsamlingarnas biståndsorganisation, som vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle, både genom socialt engagemang lokalt, genom utvecklingsprojekt globalt och genom akuta humanitära insatser när naturkatastrofer eller konflikter drabbar människor i fattigdom. PMU Second hand samarbetar med lokala församlingar och butiker på ett 60-tal orter i Sverige. PMU arbetar genom lokala samarbetspartners i ca 40 länder.

Röda Korset - Mötesplats Kupan
Röda Korset säljer återvunna kläder och prylar i närmare 300 second hand butiker runtom i landet och får på så sätt in betydande summor till verksamhetens katastrofinsatser. När en vara har sålts omvandlas den till viktiga hjälpinsatser, lokalt, nationellt och internationellt. 

Hjärta till Hjärta                                                   
Allt överskott från Hjärta till Hjärtas butiker går direkt till sociala projekt. Verksamheten ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framför allt i de östra delarna av Europa. Utan intäkterna från second handverksamheten skulle arbetet inte vara möjligt. De täcker kostnader för transporter och administration.

Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige och består i dag av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Verksamheterna utför professionellt arbete i städer, utifrån en kristen grundsyn som präglas av respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Tillsammans arbetar Sveriges Stadsmissioner för ett mänskligare samhälle.


Frågor och svar

Varför ska jag skänka kläder ideellt istället för kommersiellt?
Ideell Second Hand återanvänder dina kläder i möjligaste mån, oavsett om de säljs i butik eller skänks till behövande. Kommersiella aktörer återvinner oftast kläderna, vilket är betydligt bättre än att slänga dem men genom att först återanvända kläderna kan vi minska klädernas och vår egen miljöpåverkan. Genom att handla ideellt bidrar du även till
att skapa social nytta, såväl i Sverige som utomlands. 

Vilka är fördelarna med att handla second hand ideellt?
Då du handlar second hand av en ideell aktör bidrar du till ett mer hållbart samhälle då återanvändning leder till mindre miljöpåverkan än återvinning och avfallshantering. Du bidrar dessutom till att skapa social nytta för medlemsorganisationernas ändamål. 

Vad händer med mina kläder efter att jag skänkt dem till ideella aktörer?
Kläderna sorteras och går till personer i organisationernas sociala verksamheter, till försäljning i medlemmarnas butiker i Sverige och en viss del går till hjälpsändningar utomlands. Det som blir över säljs utomlands för att återanvändas och en liten del måste tyvärr kasseras.

 • 22 000 ton textiler skänks till Ideell Second Hands medlemsbutiker
 • 5 887 ton återanvänds och säljs vidare i medlemmarnas second handbutiker
 • 1 354 ton av dessa går till hjälpsändningar utomlands
 • 11 163 ton säljs utomlands för att återanvändas och genererar inkomster våra medlemsorganisationer
 • 3,6 ton går till textilåtervinning
 • 3 528 ton förbränns eller deponeras

Hur stor andel av det som samlas in säljs utomlands?
I snitt är säljs cirka 50 % (2013 var siffran ca 51 %) utomlands, det varierar från aktör till aktör. 3 528 ton var smutsigt eller trasigt av det som kom in som gåvor under 2014 och måste då förbrännas eller deponeras. Ideell Second Hand arbetar aktivt för att en större del av det istället ska kunna återvinnas.

Vad används överskottet till?
Det som är gemensamt för alla medlemmar i Ideell Second Hand, är att vinsten från deras verksamheter återinvesteras i socialt arbete, antingen i Sverige eller i biståndsarbete utomlands.

Hur kan jag vara säker på att en ideell aktör är seriös?
Alla medlemmar i Ideell Second Hand har ett 90-konto som är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Kan jag även skänka saker och möbler till er?
Alla medlemmar i Ideell Second Hand tar emot möbler och saker. Det kan finnas enstaka mindre butiker som inte har möjlighet att ta emot möbler. Kontakta respektive organisation för mer information. 

Vad gör ni med trasiga möbler och saker?
Vi försöker informera givaren om att det man skänker måste vara helt och komplett. En viss del måste vi slänga och det innebär en kostnad för oss. Några av medlemmarna reparerar saker/möbler eller gör nya saker av gamla (remake) som de sedan säljer i sina butiker.

Varför menar ni att återanvändning är bättre än återvinning?
Enligt EU:s avfallshierarki är återanvändning alltid är att föredra framför både återvinning och förbränning. Resursanvändningen vid återanvändning är nästan obefintlig i jämförelse med resursanvändningen vid återvinning. Återvinning är ett bra alternativ i förhållande till förbränning, men så länge det går är det alltid bättre att återanvända kläderna. 

Varför vill ni att alla kläder ska återanvändas genom Ideell Second Hand?
Först och främst bör kläder i den mån det går alltid återanvändas av miljöskäl. Kläder som går genom oss får ökad livslängd och tillför ytterligare ett gott syfte. De hjälper, direkt eller indirekt, personer i social och ekonomisk utsatthet i Sverige och i världen.

Hur mycket kläder skänks till ideella aktörer?
Ideell Second Hand samlade in cirka 22 000 ton under 2013. Totalt konsumerar vi 130 000 ton kläder varje år i Sverige, varav cirka 30 000 ton skänks till insamling, men vi slänger 70 000 ton i soporna. Vi uppskattar att hälften av det som slängs hade kunnat återanvändas.

Varför återvinner ni inte allt om ni hävdar att ni ska vara miljövänliga?
Vi letar aktivt efter samarbetspartners som har möjlighet att återvinna smutsig eller trasig textil och hoppas kunna hitta en lösning under 2015. Tyvärr är industrin kring återvinning av kläder fortfarande outvecklad Över 90 % av kläderna som skänks till Ideell Second Hands medlemmar återanvänds. 

Vad gör ni med kläder som varken säljs eller skänks bort?
Det Ideell Second Hand samlar in säljs antingen i våra svenska butiker eller utomlands. Det som inte kan återanvändas eller återvinnas går i dag till förbränning, men vi hoppas på en teknisk lösning för att återvinna all textil ska finnas på marknaden inom kort. 

Hur gör ideell second hand nytta utomlands?
Läs mer om några av våra medlemmars sociala arbete här.

Hur vet jag vart pengarna skänks?
Läs mer om respektive medlemmars ideella verksamheter under rubriken medlemmar.

Varför ska jag skänka till/köpa kläder från en ideell aktör när jag kan byta direkt med andra?
Ideell Second hand arbetar för att fler ska återanvända kläder och om vi kan få fler att byta kläder med varandra är det bra. Mervärdet man får om man går via de ideella aktörerna är att man förutom en miljövinst bidrar till att stödja människor i social och ekonomisk utsatthet.